Sterownik UEI 710 V5

Sterownik UEI 710-V.5

Wielofunkcyjne urządzenie przełączające i monitorujące UEI-710-V.5 stosowane jest w samoczynnych układach przełączających i monitorujących (typu UEI-710) wg:

  • DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 część 710),
  • IEC 60364-7-710 i
  • ÖVE/ÖNORM E 8007

jako urządzenie sterujące i monitorujące do przełączania pomiędzy zasilaniem podstawowym z UPS (AV) a zasilaniem rezerwowym (SV), jak również jako urządzenie monitorujące dla systemów IT podłączonych do urządzenia. W konfiguracji do samego monitorowania (wykonanie ÜEI-710) służy ono jako urządzenie monitorujące dla systemów IT podłączonych do układu. W połączeniu z urządzeniami wykrywania uszkodzenia izolacji (IFS-710-W6) tworzy ono kompletny system indywidualnej lokalizacji uszkodzenia izolacji.

1 Funkcje modułu UEI-710

1.1 Monitorowanie napięcia

Urządzenie UEI-710-V.5 monitoruje napięcia dla jednofazowych systemów na zasilaniu preferowanym (linia 1) oraz na drugim zasilaniu (linia 2), a także za urządzeniami przełączającymi (odbiorniki). Wartości progowe dla obniżonych napięć, względnie przepięć, są konfigurowalne.

1.2 Sterowanie przełączania z monitorowaniem przerwania przewodu

Podczas normalnej pracy napięcie zasilania podłączonych odbiorników realizowane jest z linii 1. Przy odchyłkach napięcia od nastawionych wartości progowych, przy pomocy urządzeń przełączających (np. rozłączniki z napędem silnikowym), dokonywane jest przełączenie z linii 1 na linię 2 (jako drugi system rezerwowy). Jeżeli napięcie na linii 1 jest z powrotem stabilne, to następuje przełączenie powrotne z linii 2 na linię 1. Czasy przełączeń są konfigurowalne. Przebieg przełączenia przedstawiono na rys. 14 na stronie 45. UEI-710-V.5 stale mierzy i monitoruje napięcia na linii 1, 2 i 3. Generalnie decyzja o przełączeniu zależy od stanu napięcia linii 3 (linia odpływowa). Oprogramowanie realizuje m.in. także kontrolę mającą ustalić, czy każde aktywne urządzenie przełączające funkcjonuje prawidłowo. Wszystkie obwody sterujące monitorowane są na przerwanie przewodu poprzez zintegrowany obwód pomiarowy . Istnieje możliwość przełączenia w celu przeprowadzenia testu urządzenia, dokonać tego można poprzez chroniony hasłem punkt menu w UEI-710-V.5. Zdarzenie to zapisane zostanie w niezanikającej pamięci komunikatów razem z datą i godziną .

1.3 Monitorowanie izolacji

Urządzenie UEI-710-V.5 monitoruje i mierzy wartość rezystancji izolacji w jednofazowych systemach IT. Za pomocą urządzenia UEI-710-V.monitorowane mogą być następujące systemy IT:

  • oświetlenie sal operacyjnych (AC/DC 24 V),
  • układy napięcia stałego, względnie akumulatorowe (DC 230 V), lub
  • układy prądu przemiennego (AC 230 V).

Dopasowanie do różnych pojemności sieci przeprowadzane jest automatycznie do maksymalnie 4 µF (przy ustawieniu „2.6 min. poj. odpł.: 0 µF”) lub do podwójnej wartości skonfigurowanej minimalnej pojemności odpływowej. Wartości progowa zadziałania konfigurowane są poprzez menu w założonym zakresie (50 … 250 kΩ). Co dziesięć minut urządzenie UEI-710-V.5 przeprowadza automatycznie autotest funkcji monitorowania izolacji. Urządzenie symuluje przy tym uszkodzenie izolacji i testuje funkcje pomiarowe. Nieprawidłowe działanie jest meldowane i zapisywane w pamięci komunikatów wraz z datą i godziną. Prawidłowość działania monitorowania izolacji może być skontrolowana w każdym dowolnym czasie bezpośrednio na urządzeniu UEI-710-V.5 za pomocą przycisku „Test” lub na peryferyjnych terminalach/panelach sterowniczych i sygnalizujących. Opcjonalnie wykorzystać można dodatkowo przycisk zewnętrzny (na wejściu cyfrowym DI3 … DI8).

1.4 Monitorowanie prądu obciążenia

Monitorowanie prądu obciążenia w transformatorach jednofazowych systemu IT odbywa się za pomocą specjalnego zewnętrznego przekładnika pomiarowego prądu typu ILT-W. Przyłączony jest on bezpośrednio do UEI-710-V.5. Metoda pomiarowa jest w wersji „True RMS” (pomiar wartości skutecznej). Monitorowane są w sposób ciągły przyłącza przetwornika na zwarcie i przerwanie przewodu. Nastawienia wartości alarmowych procesu monitorowania prądu obciążenia dokonuje się poprzez menu (patrz również Tab. 7 na stronie 38).

1.5 Monitorowanie temperatury

Pomiaru temperatury dokonuje się za pomocą termistora zintegrowanego w uzwojeniu transformatora lub za pomocą zestyków rozwiernych. Do urządzenia UEI-710-V.5 można podłączyć kilka termistorów/zestyków rozwiernych połączonych ze sobą szeregowo z uwzględnieniem danych technicznych.

1.6 Bezpieczne przełączenie napięcia zasilającego

Obie, będące do dyspozycji, niezależne linie zasilające (linia 1 i linia 2) podlegają ciągłemu monitorowaniu wartości napięć. Niezawodne napięcie zasilające dla samego urządzenia UEI-710-V.5 oraz np. dla obwodów sterujących urządzeń przełączających podawane jest w trybie pracy normalnej z linii 2. Jeżeli napięcie na linii 2 spadnie np. poniżej AC 195 V, to urządzenie UEI-710-V.5 przełącza się na linię 1 i zasilane jest i zasila obwody sterowania z tej linii 1.

1.7 Wykrywanie uszkodzenia izolacji w sieci (opcja)

W funkcji urządzenia monitorującego izolację, UEI 710 V.5 dokonuje ciągłego pomiaru i monitorowania rezystancji izolacji w systemie IT. Jeżeli rezystancja izolacji spadnie poniżej ustawionej wartości, to wysyłany jest komunikat błędu i uruchomiony zostaje zintegrowany generator sygnału kontrolnego. Podaje on na monitorowaną sieć IT prąd kontrolny (ograniczony do 1 mA). Prąd kontrolny mierzony jest przez urządzenie wykrywania uszkodzenia izolacji (np. IFS-710-W6) za pomocą swych przekładników (w każdym z obwodów odpływowych). Uszkodzony obwód zostaje wykryty. Monitorowanie izolacji przerwane zostaje na krótko na czas identyfikacji uszkodzenia izolacji. Zintegrowany generator prądu kontrolnego analizuje proces identyfikacji uszkodzenia i wyniki analizy przesyła do standardowej magistrali CAN. Odpowiednie komunikaty wyświetlone zostają w urządzeniu UEI-710-V.5 oraz na urządzeniach peryferyjnych (np. na terminalu sterowniczym i sygnalizującym BMTI 5). Uzyskiwane są szczegółowe informacje w odniesieniu do uszkodzonego obwodu prądowego.

1.8 Monitorowanie systemu i samokontrola urządzenia

UEI-710-V.5 monitoruje wszystkie istotne przewody przyłączy pomiarowych zgodnie z DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 część 710). Dodatkowo przeprowadza on automatyczną samokontrolę łącznie z opcjonalnie podłączonym urządzeniem IFS 710 W6.

1.9 Komunikaty błędów / interfejs komunikacyjny

Komunikaty błędów sygnalizowane są za pomocą diod LED, komunikatów tekstowych na wyświetlaczu oraz poprzez bezpotencjałowy zestyk zintegrowanego przekaźnika komunikatów. Dane stanów pracy i usterek przekazywane są dalej poprzez interfejs komunikacyjny (magistrala CAN) do zewnętrznych urządzeń peryferyjnych . Optyczne i akustyczne komunikaty błędów mogą być sygnalizowane na urządzeniach peryferyjnych (np. na terminalu sterowniczym i sygnalizującym BMTI 5). Zewnętrzny test izolacji przeprowadzony może zostać również za pośrednictwem tych urządzeń. Komunikacja realizowana jest przy tym poprzez magistralę CAN.

Przy użyciu diod LED i wyświetlacza przekazywane są komunikaty pracy i błędów. Wprowadzanie parametrów do urządzenia UEI-710-V.5 odbywa się w menu. Wszystkie ustawienia, komunikaty i polecenia sterujące zapisywane są w pamięci. Komunikaty otrzymują pieczątkę czasową od zintegrowanego zegara czasu rzeczywistego.